31 sierpnia 2021

Remont zabytkowego domu

Prowadzenie robót budowlanych (czyli remont zabytkowego domu) przy obiekcie budowlanym lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie takich robót przy zabytkach przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Pozwolenie na rozbiórkę

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po podjęciu przez Generalnego Konserwatora Zabytków, działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, decyzji o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.

Dla obiektów i obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Wojewódzki Konserwator Zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Niezajęcie stanowiska w tym terminie nie jest równoznaczne ze sprzeciwem wobec rozwiązań projektowych przedstawionych we wniosku. Dopiero po uzyskaniu pozwolenia możliwe jest wystąpienie o pozwolenie na budowę, gdyż w przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków pozwolenie wydane przez kuratora jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę.

Trudności w uzyskaniu pozwolenia

Zwracam uwagę na usta. 3 przewidujące odmienną procedurę dla obiektów niewpisanych do rejestru zabytków, a jedynie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. W tym przypadku nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych wydawanego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę i na tym etapie właściwy organ dokona uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Po uzyskaniu jego opinii, pozwolenie na budowę zostanie wydane lub nie.

Kwestia trudności w uzyskaniu pozwolenia na remont zabytkowego domu nie może być jednoznacznie rozstrzygnięta. Natomiast zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 z października 2014 r.). Być może warto uzgodnić z obecnym właścicielem budynku, aby zwrócił się do wojewódzkiego inspektora zabytków z prośbą o takie zalecenia. Mogłoby to ułatwić planowanie ewentualnych prac remontowych związanych z zabytkowym budynkiem.

Ubiegając się o takie pozwolenie należy mieć na uwadze, że Wojewódzki Konserwator Zabytków może uzależnić wykonywanie czynności objętych pozwoleniem od dostarczenia przez wnioskodawcę, w wyznaczonym terminie, określonych informacji dotyczących czynności wymienionych w pozwoleniu, z zastrzeżeniem odpowiedniego warunku w treści pozwolenia. W przypadku, gdy podejmowane roboty budowlane mogą spowodować zmianę wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, wojewódzki konserwator zabytków może uzależnić wydanie pozwolenia na te roboty od przeprowadzenia, na koszt wnioskodawcy, niezbędnych badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych.

Planowanie robót budowlanych

Istotnym elementem w planowaniu robót budowlanych jest również treść art. 36a par. 2 ustawy o ochronie zabytków. Zgodnie z nim osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna ubiegająca się o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków jest obowiązana zapewnić kierowanie i nadzorowanie tych robót przez osoby spełniające wymagania określone w art. 37c, tj. osoby posiadające uprawnienia budowlane określone w przepisach Prawa budowlanego, które przez co najmniej 18 miesięcy prowadziły roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub przy inwentaryzacji muzeum będącego instytucją kultury.

Warto o tym wiedzieć wcześniej, bo przy składaniu wniosku o pozwolenie trzeba wskazać osobę, która będzie nadzorować prace budowlane. W zależności od wielkości, zakresu, charakterystyki planowanych prac i ich wpływu na obiekt zabytkowy, wojewódzki konserwator zabytków dokonuje analizy obiektu i jego stanu technicznego, po czym wydaje decyzję administracyjną o udzieleniu lub nieudzieleniu pozwolenia na remont zabytkowego domu. Decyzja taka jest decyzją uznaniową i tylko konserwator zabytków jest w stanie określić, czy będzie ona pozytywna, czy negatywna.

Pragnę zwrócić uwagę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2016 r., sygn. akt VII SA / Wa 1443/15, "Decyzje wydawane na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wydawane są na podstawie tzw. uznania administracyjnego. Ustawa nie precyzuje, w jakich przypadkach pozwolenie jest wymagane, a w jakich odmawia się jego wydania, pozostawiając to do uznania organu ochrony zabytków. Ocena ta powinna opierać się na określeniu wpływu, jaki konkretna inwestycja będzie miała na wartości chronione danego zabytku. Decyzja wydana na podstawie uznania administracyjnego podlega jedynie ocenie sądu administracyjnego pod względem formalno-prawnym, tj. czy została wydana zgodnie z zasadami postępowania administracyjnego oraz czy argumentacja organu jest spójna.

Na koniec chciałbym dodać, że zgodnie z art. 73 ustawy o ochronie zabytków, osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, która jest właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek na trwałym znaku albo jest właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa, może ubiegać się o dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru albo prac konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa.

remont zabytkowego domu
remont zabytkowego domu

więcej: https://dom-na-sprzedaz.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

https://megatool.pl - blog motoryzacyjny to internetowa platforma, która dostarcza informacji, porad, recenzji i artykułów związanych z szeroko pojętą motoryzacją. Na takim blogu można znaleźć artykuły o nowych modelach samochodów, porady dotyczące napraw i konserwacji pojazdów, relacje z testów samochodowych oraz wiele innych treści związanych z motoryzacją. Blog motoryzacyjny jest miejscem, gdzie pasjonaci samochodów mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, inspiracjami i wiedzą z innymi miłośnikami motoryzacji. To doskonałe źródło informacji dla wszystkich, którzy interesują się tematyką samochodową i chcą być na bieżąco z nowościami w branży.

keyweb.pl - strony internetowe Rzeszów - Oferujemy profesjonalne tworzenie stron internetowych w Rzeszowie. Nasze usługi obejmują projektowanie responsywnych stron, optymalizację SEO, integrację z mediowymi społecznościowymi i wiele więcej. Działamy z pasją i kreatywnością, dostosowując się do indywidualnych potrzeb klienta. Stworzymy dla Ciebie funkcjonalną, estetyczną i użytkową stronę, która w pełni odda charakter Twojej firmy. Skontaktuj się z nami już dziś i rozpocznij swoją obecność w sieci!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram