Zabytkowy dom, a obowiązki

Zabytek wpisany na listę zabytków pociąga za sobą szereg dodatkowych obowiązków dla właściciela, które polegają na ochronie i utrzymaniu zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie oraz na korzystaniu z niego w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości.

Wpis zabytku do rejestru jest ujawniany w księdze wieczystej danej nieruchomości na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków na podstawie decyzji o wpisie zabytku do rejestru. Decyzja o wpisie zabytku do rejestru wydana na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków jest podstawą wpisu do katastru nieruchomości.

Ujawnienie wpisu zabytków nieruchomych w księdze wieczystej danej nieruchomości, na wniosek administratora zabytku, stanowi podstawę do dokonania wpisu do rejestru, na podstawie decyzji o wpisie zabytku. Na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków decyzja o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru jest podstawą wpisu do katastru nieruchomości.

Od dnia rozpoczęcia procedury rejestracji zabytku do dnia wydania niniejszej decyzji zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań, które mogą prowadzić do naruszenia charakteru zabytku, którego dotyczy procedura Substancja lub zmiana wyglądu zabytku. Zakaz ten dotyczy również robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę lub zawiadomieniem, a także czynności określonych w innej decyzji, których wykonywanie jest dozwolone.